Tarafsızlık

ADASO Belgelendirme hiçbir şirket, kurum, kuruluş, varlık veya kişiye bağımlı değildir. Belgelendirme faaliyetlerinin her türlü mali, idari, siyasi ve ticari baskıdan uzak tam bağımsız ve tarafsız olması bizim için vazgeçilmez bir şarttır.

ADASO Belgelendirme akredite olduğu ve yetkilendirildiği tüm yeterliliklerde; din, dil, ırk, siyaset ve coğrafi bölge farkı gözetmeksizin yapılan başvurulara kendi politika ve hedefleri doğrultusunda cevap verir.

Tarafsızlığı korumaya yönelik olarak dokümantasyon oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Kuruluşumuzda çalışan her personele, tarafsizlığa uygun çalışacaklarını taahhüt eden Gizlilik ve Tarafsızlık Beyanını imzalatılır. Ayrıca ölçme ve değerlendirmede görev alacak personelden de Çıkar İlişkisi Beyanı alınır.

Bu uygulamalara ek olarak Tarafsızlık Komitesi oluşturulmuş ve yetkilendirilmiştir. Tarafsızlık Komitesi, faaliyet gösterilen tüm alanlarda, ilgili tarafları eşit olarak temsil edecek şekilde oluşturulmuştur.

Komite kararlarında bağımsız hareket etme yetkisine sahiptir. ADASO Belgelendirme tarafindan tüm faaliyetlere ilişkin bilgiler komiteye sağlanarak tarafsizliği korumaya yönelik olarak durum değerlendirmesi yapılır ve gerekli tedbirler alınır.

ADASO Belgelendirme tarafindan yapılan tüm belgelendirme faaliyetleri Tarafsızlık Komitesi’nin denetimine, Komite’nin denetim ve çalışmaları ise TÜRKAK ve MYK denetimine açıktır.

ADASO Belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığını ve bağımsızlığını tehlikeye düşürebilecek, çıkar çatışması yaratabilecek durumları ve risklerini tanımlamiştır. Riskleri yok etmek veya kabul edilebilir seviyeye düşürmek için alınacak önlemleri ve yaptırımları açıklamıştır. Bu durumlar Tarafsızlık Komitesi tarafından da yılda bir kez yapılan toplantılarda değerlendirilmektedir.

ADASO Belgelendirme tam zamanlı veya yarı zamanlı tüm personelinin (Planlama Belgelendirme Sorumlusu, karar vericiler, değerlendiriciler, Komite/Komisyon üyeleri vb.); gerçekleştirdiği sınavlar veya vermiş olduğu kararlar karşılığında aldığı ücretleri, her türlü baskıdan uzak ve gerçekleştirilen sınav ve değerlendirme faaliyetlerinin sonuçlarından bağımsız olarak belirler.

Tarafsızlık Komitesi’nin oluşturulması ve çalışmalarının sağlanmasına yönelik yöntem, görev, yetki ve sorumluluklar Tarafsızlık Komitesi Talimatı ile belirlenmiştir.

Dökümanlar