Belgelendirme Ön Sözleşmesi

Belge Sahibi Bilgileri:

 

T.C. Kimlik No:

 

Adı Soyadı:

 

Tlf. No:                                                                                                     Mail:

           

Belge Sahibi:

 • Mesleki Yeterlilik Belgesini, belgelendirme programı ile ilgili olarak yeterli olduğunu gösteren meslek alanında kullanabilir. Belgelendirme kapsamı dışında kullanamaz, belge ile ilgili yanlış beyanlarda bulunmamalıdır.
 • Belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamalıdır.
 • Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. durumlarda belgenin kullanılmasına son vermeli ve belgenin yenilenmesi için Adana Sanayi Odası Belgelendirme Kuruluşu ne eski belge ile başvuruda bulunmalıdır.
 • Belgenin askıya alınması veya iptali durumunda belge kullanımı son bulacaktır. Bu gibi durumlarda belgeyi 15 (on beş) gün içerisinde Adana Sanayi Odası Belgelendirme Kuruluşu’ ne teslim etmelidir.
 • Belgenin amacı ve kapsamı dışında kullanılmasının hukuki ve cezai tüm sorumluluğunu üzerine alır. Belgesini kaybetmesi durumunda, yayımlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile Adana Sanayi Odası Belgelendirme Kuruluşu.’ ne bildirmelidir.
 • Belge üzerindeki Logo’nun belgelendirme kuruluşuna ait Belge ve Logo Kullanım Talimatına uygun şekilde kullanımını gerçekleştirilmelidir.
 • Meslek alanlarına ait Ulusal Yeterlilikler de tanımlanan ‘Belge Geçerlilik Süresi’ ve ‘Gözetim Sıklığı’ şartlarına uymalıdır.
 • MYK’nın Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğine ve ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelerine uygun davranmalıdır (Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğini ve ilgili diğer mevzuata Adana Sanayi Odası Belgelendirme Kuruluşu ve MYK internet sitelerinden ulaşılabilir).
 • Belge sahibi, belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam edemeyeceği durumların oluşması halinde Adana Sanayi Odası Belgelendirme Kuruluşu’nu gecikmeksizin bilgilendirecektir.

 

Adana Sanayi Odası Belgelendirme Kuruluşu:

 • Mesleki Yeterlilik Belgesi, belgelendirme programı ile ilgili olarak adayın yeterli olduğu meslek alanında verilir. Belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak verilemez, çoğaltılamaz, yayımlayamaz.
 • Belge geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması veya iptal edilmesine ilişkin Adana Sanayi Odası Belgelendirme Kuruluşu yetkilidir.  Söz konusu yetki başka bir kişi veya kuruluşa devredilemez.
 • Belgelendirme sistemi ve süreçleri gizlilik, tarafsızlık, eşitlik, bağımsız ve etik kurallar çerçevesinde yürütülerek, personel, kuruluş ya da kişiler arasında herhangi bir kesime yakınlık ve iltimas söz konusu dahi olamaz. Şikâyet ve itiraz talepleri bağımsız ve yansız çözümlenir.
 • Tüm süreçlerde, Adana Sanayi Odası Belgelendirme Kuruluşu’ nin bilgileri yazılı izin alınmadan 3. şahıslara açıklanamaz. Yasalar zorunluluklar uyarınca Adana Sanayi Odası Belgelendirme Kuruluşu bu tür bilgileri açıklaması gerektiğinde, kuruluşa veya konuyla ilgili olan kişiye hangi bilgilerin verileceğini önceden bildirecektir.
 • Bu sözleşme, başvuru sırasında adaya imzalatılır. Adayın belge almaya hak kazanması halinde işleme alınır. Aksi halde hükümsüzdür.
 • Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıkların çözümünde ilgili Adana Mahkemeleri yetkilidir.

Yukarıda sayılan talimatlara tam riayetle uyacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

                                                                                                                                                         ………/………./20…..                                                       

                                                                                                                                                     Belge Sahibinin

                                                                                                                                             Adı – Soyadı ve İmzası  

 

                                                                                               

 

Dökümanlar